ES projektai

UAB „Spaudos Praktika“ įgyvendina projektą „Spaustuvių sektoriaus įmonių veiklos efektyvinimas bei kokybės didinimas“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0027 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Šio projekto tikslas buvo užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą̨, jų̨ profesinį mobilumą̨ ir gebėjimą̨ sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Sėkmingai įgyvendintas projektas, kurio metu vyko įmonių̨ darbuotojų mokymai darbo vietose, skirti darbo su spaudos įrengimais kvalifikacijai tobulinti.

Tai buvo bendras projektas, orientuotas į įmonių žmogiškųjų išteklių tobulinimą, kurie yra vienas iš esminių elementų siekiant prisitaikyti prie spaudos sektoriaus rinkos pokyčių ir susidoroti su šiandieniniais iššūkiais verslui - už įmonei prieinamus finansinius resursus turėti kvalifikuotus darbuotojus, gebančius atlikti jiems pavestas funkcijas. Projektas buvo parengtas įmonių mokymų planų pagrindu, projekto įgyvendinimo metu buvo atliktas ne vienas keitimas, kad projektas atitiktų įmonių poreikius.

Mokymai, lavinantys darbo su spaudos įrengimais, įrenginiais įgūdžius buvo suplanuoti gamybos (operatoriams, inžinieriams) specialistams. Įgyvendinus šį mokymų projektą teigiamą naudą pajus ne tik įmonės vadovai, kadangi jų darbuotojai bus pasiruošę dirbti su įmonėse įsidiegta gamybos įranga bei metodais, jų darbas bus našesnis, išlaikyta kliento reikalaujama kokybė, bet ir patys darbuotojai įgiję naujų specialiųjų žinių bus vertingesni darbo rinkoje.

Bendras projekto biudžetas – 377 281,72 eurų. 

Projekto įgyvendinimui skirtas 226 369,03 eurų finansavimas iš Europos socialinio fondo.

Projektas įgyvendintas su projekto partneriais: Lietuvos spaustuvininkų asociacija, UAB "SPAUDOS KONTŪRAI", UAB "PAKMARKAS", UAB "DRUKA", Uždaroji dizaino ir leidybos akcinė bendrovė "Kopa", UAB "FLEXPRO", UAB "MIKO IR TADO LEIDYKLOS" SPAUSTUVĖ, UAB "VIA AQUARIA", UAB "GRAFIJA", UAB "PRINTELA".

Projekto pradžia – 2020-12-21, projekto pabaiga – 2023-06-21.

 

 

UAB „Spaudos praktika“ įgyvendina projektą „UAB „Spaudos praktika“ investicijos į MTEP“,  Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0029, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė (projekto biudžetas - 1.584.901,14 €, skirtas finansavimas – 1.113.316,33 €).
Projekto tikslas – inovatyvios pasauliniu mastu daugialypės identifikavimo sistemos, susidedančios iš optinių - poligrafinių technologijų sintezės sugeneruotų  kodų ir funkcinių medžiagų gamybos technologijos sukūrimas.

Šios technologijos dėka įmonė galės sukurti ir gaminti naują inovatyvų produktą -  saugią etiketę, pasiūlyti jį rinkoje ir tuo pačiu padidinti įmonės produktų krepšelį, sprendžiant klientų prekinių ženklų ir produkcijos apsaugą.

Projektas yra įgyvendinamas su partneriu Vytauto Didžiojo Universitetu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020.03.01 iki 2023.01.20.

 

UAB „Spaudos Praktika“ įgyvendina projektą „Darbo našumo didinimas, diegiant gamybos įrangą su integruotomis skaitmeninimo technologijomis UAB „Spaudos Praktika““ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0071 pagal veiksmų programos priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“ Nr.  03.3.1-LVPA-K-854.

 

Šio projekto tikslas – padidinti įmonės produktyvumą, investuojant į skaitmeninimo technologijų gamybos procese diegimą. Siekiant šio tikslo bus įsigyjama įvairi technologinė įranga su integruotomis skaitmeninimo technologijomis, skirta efektyvinti įmonės gamybos procesus bei pradėti naujo ir regiono mastu inovatyvaus produkto gamybą. Projekto įgyvendinimo metu diegiant skaitmenines technologijas gamybos procesuose, bus užtikrinamas UAB „Spaudos praktika“ ir viso spaudos gaminių gamybos sektoriaus produktyvumo augimas. Didžioji dalis numatomos gaminti naujos produkcijos bus eksportuojama, o tai ženkliai prisidės prie šalies eksporto augimo.

 

Įgyvendinus projektą, UAB „Spaudos praktika“ ne tik gerokai suefektyvins šiuo metu gaminamos produkcijos gamybos procesus ir padidins gamybinius pajėgumus, bet ir rinkai pasiūlys Pabaltijo mastu inovatyvius produktus – etiketes ir pakuotes su saugumo elementais. Šios įmonės planuojamos gaminti produkcijos pranašumą rinkoje užtikrins ne tik jų gamybos procese naudojamos pažangiausios technologijos, kurių dėka užtikrinama aukščiausia gaminių kokybė, bet ir itin konkurencinga kaina, kokios negali pasiūlyti panašius produktus gaminantys Vakarų Europos gamintojai.

 

Bendras projekto biudžetas – 4 522 255,00 eurų.

Projekto įgyvendinimui skirtas 1 566 543,00 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Numatoma projekto trukmė – 33 mėnesiai.

UAB „Spaudos Praktika“ įgyvendina projektą „Spaustuvių sektoriaus įmonių veiklos efektyvinimas bei kokybės didinimas“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0027 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

 

Šio projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

 

Projekto įgyvendinimo metu vykdomi įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje, skirti darbo su spaudos įrengimais kvalifikacijai tobulinti, taip pat mokymai, skirti įgyti įgūdžius dirbti su įmonėse esančia IT įranga.

 

Tai bendras projektas, orientuotas į įmonių žmogiškųjų išteklių tobulinimą, kurie yra vienas iš esminių elementų siekiant prisitaikyti prie spaudos sektoriaus rinkos pokyčių ir susidoroti su šiandieniniais iššūkiais verslui - už įmonei prieinamus finansinius resursus turėti kvalifikuotus darbuotojus, gebančius atlikti jiems pavestas funkcijas. Projektas yra parengtas įmonių mokymų planų pagrindu. Mokymai, lavinantys darbo su spaudos įrengimais, įrenginais įgūdžius yra suplanuoti gamybos (operatoriams, inžinieriams) specialistams. Mokymai, lavinantys darbo su įmonėje veikiančiomis IT sistemomis, įgūdžius yra skirti vadybos bei gamybos srities specialistams (vadybininkams, operatoriams), tobulinantys specifines kompetencijas, būtinas konkrečioje darbo vietoje, norint atlikti tiesiogiai su darbu susijusias operacijas ir funkcijas. Įgyvendinus šį mokymų projektą teigiamą naudą pajus ne tik įmonės vadovai, kadangi jų darbuotojai bus pasiruošę dirbti su įmonėse įsidiegtomis IT sistemomis, gamybos įranga bei metodais, jų darbas bus našesnis, išlaikyta kliento reikalaujama kokybė, bet ir patys darbuotojai įgiję naujų specialiųjų žinių bus vertingesni darbo rinkoje.

 

Bendras projekto biudžetas – 377 281,72 eurų. 

Projekto įgyvendinimui skirtas 226 369,03 eurų finansavimas iš Europos socialinio fondo.

 

Projektas įgyvendinamas su partneriais: Lietuvos spaustuvininkų asociacija, UAB "SPAUDOS KONTŪRAI", UAB "Petro ofsetas", UAB "PAKMARKAS", UAB "DRUKA", UAB "Firidas", Uždaroji dizaino ir leidybos akcinė bendrovė "Kopa", UAB "FLEXPRO", UAB "MIKO IR TADO LEIDYKLOS" SPAUSTUVĖ, UAB "VIA AQUARIA".

 

Numatoma projekto trukmė – nuo 2020-12-21 iki 2022-12-21.